معارفه معاون تحقیقات و فن آوری دانشگاه

معارفه معاون تحقیقات و فن آوری دانشگاه

معارفه معاون تحقیقات و فن آوری دانشگاه

معارفه معاون تحقیقات و فن آوری دانشگاه

معارفه معاون تحقیقات و فن آوری دانشگاه

دکتر ذوالعدل: معاون تحقیقات و فن آوری دانشگاه

افتتاح پایگاه بسیج مقاومت شهید طالبی دانشگاه

افتتاح پایگاه بسیج مقاومت شهید طالبی دانشگاه

افتتاح پایگاه بسیج مقاومت شهید طالبی دانشگاه

افتتاح پایگاه بسیج مقاومت شهید طالبی دانشگاه

سرهنگ نصیریان : رئیس بسیج ادارات استان

افتتاح توسط سرهنگ نصیریان : رئیس بسیج ادارات استان